Kategoriarkiv: Finansiera

Finn finansiering

Att hitta finansiering som möjliggör för en att genomföra sina idéer tar ibland en betydande tid av projektet som helhet. Slup.se – Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi tittade 2005 på lösningar för den sociala ekonomin när det gäller ekonomi, kredit och finansiering. Gruppen gjorde en kartläggning av de möjligheter som finns.

Skriften ger tips om hur man kan undersöka de lokala förutsättningarna för finansiering – och de verksamhetsformer som passar bra för den sociala ekonomin.

Detta material är tänkt som en första vägledning till hur ni som vill starta ekonomisk verksamhet tillsammans kan tänka kring finansiering. Finansiering är ett stort problem för alla grupper som vill förverkliga sina idéer, eftersom man ofta inte är insatt i finansieringsfrågorna och har svårt att få rådgivning.

Slup.se består av ett brett partnerskap där länsstyrelsen, kommuner, organisationer, företag och den sociala ekonomins aktörer i Stockholms län samarbetar kring tre olika teman: Utbildning, stödtjänster och social redovisning. Syftet har varit att finna nya modeller till förbättring inom områden som finansiering, ledarskapsutveckling, upphandling, social redovisning, integration och lokalt utvecklingsarbete. Arbetet utmynnade i en hemsida med stödtjänster för den sociala ekonomin.

När
När man behöver pengar eller en organisationsform för att genomföra sin idé.

Hur lång tid
Flera möten – några veckor. Passar bra som studiecirkel.

Resultat
En analys av vilka möjligheter som finns.

Handbok i lokal finansiering

Handbok i lokal finansiering syftar till att ge lokala samhällsföreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala finansieringsinitiativ.

När ni står inför ett akut finansieringsproblem i bygden eller söker en långsiktig lösning för lokal finansiell infrastruktur då kan Handboken både ge tips och inspiration. Det handlar om hur sparpengar som finns i bygden hos invånarna, föreningarna och företagen kan organiseras i lokala kretslopp av pengar. Ett smart och hållbart sätt att finansiera och få inflytande över bygdens utveckling. Materialet är framtaget av Ulla Herlitz, Hela Sverige ska leva

Här är en sammanfattning av metoden som beskrivs i handboken:

Steg 1. Vad är det ni vill göra?
Beskriv vilket/vilka lokala behov det är som ska lösas. Är det finansiering av en specifik verksamhet eller är syftet att skapa en lokal finansiell infrastruktur? Vilka behov ska den i så fall svara mot? Vilka är målgrupperna, intressenterna och finansiärerna? Hur tänker ni att det ser ut om fem år? Utifrån frågor och svar i steg 1 skriver ni ner vad ni vill göra, era målgrupper och er framtidsbild. Nu har ni formulerat ert projekt.

Steg 2. Mobilisera
Nu är det dags att mobilisera, förankra och jobba vidare med projektet. Lägga upp en plan för att engagera nyckelpersoner både lokalt och utanför bygden samt mobilisera hela bygden. Information till bygdens föreningar där större möten,
studiecirklar och utställningar kan användas. För att samla kunskap och sprida inspiration kan en LEA genomföras. Mobiliseringen kanske medför att projektet utvidgas eller förändras. Då måste en omformulering av projektet göras innan ni går vidare till nästa steg.

Steg 3. Testa och prioritera
Handbokens nästa avsnitt presenteras kortfattat
17 olika associationsformer och organisationsmodeller. Testa varje alternativ på ert eget projekt och skriv ner fördelar och nackdelar. Välj ut ett antal möjliga alternativ och ta fram mer information på nätet och från andra liknande lokala initiativ. Kontakta kanske också externa rådgivare och tilltänkta projektfinansiärer för tips. Skatteverket och Bolagsverket har förträfflig information om det mesta som rör formalia för föreningar och bolag. De har dessutom hänvisningar till lagtexter etcetera. Likaså den statliga Finansinspektionen
(se sidorna 12-28 och www.skatteverket.se, www.
bolagsverket.se, www.fi.se).

Steg 4. Göra valet
Så är det då dags att göra det slutliga valet och gå vidare i planeringen av genomförandet. Under processens gång har det förmodligen visat sig vem som ska äga projektet framöver. Blir det en befintlig förening eller ska det bildas en ny organisation eller ett bolag? Syftet med handboken är att ge vägledning om former och modeller vid lokal finansiering; att hitta det som passar bäst till det ni vill göra. För stöd och råd i genomförandeprocessen som följer, kan sedan olika berörda intresseorganisationer kontaktas (se sidorna 29-31)

 

LEA – Lokal ekonomisk analys för hållbar utveckling

Den ursprungliga lokalekonomiska analysen har anpassats till en metod för utvecklingen av det hållbara samhället. Detta genom att tillföra kartläggning och analys av naturresurser samt integrera generella energi- och klimatfrågor. Den lokalekonomiska analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Grön LEA med bilagor: 
Grön lokal ekonomisk analys
LEA bilaga 1 Gunnarsbyn rapport
LEA bilaga 2 område XX
LEA bilaga 3 hushållens utgifter
LEA bilaga 4 förklaringar till SCB statistik

Lokala LEA-rapporter: 
LEA_Rörbäcksnäs
Husby-Långhundra LEA
Sigtunahalvön_LEA (2)
Tobo LEA
Ärentuna LEA
Ökonomi (2)_Hven 2014
LEA Röstånga 2013
Östra Karup
Förslöv
Grevie
Västra Karup

Sparkassa

En spar- och låneförening (så kallad sparkassa) är en ekonomisk förening som vid varje tillfälle
1) har högst 1 000 fysiska
personer som medlemmar till medlemmar
2) bara antar personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets och att denna krets anges i stadgarna
3) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag
4) har till ändamål att bara med sådana medel som avses i 3 tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna
Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst
50 000 kronor per konsument.

En spar- och låneförening ska ansöka om registrering enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, samt anmäla verksamhet enligt
lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. En spar- och
låneförening är alltså både ett inlåningsföretag och ett finansiellt institut. Inlåningsföretag/finansiella institut står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar ägare, ledning och de interna reglerna om penningtvätt.
Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI. I samband med ansökan ska en avgift på 26 500 kronor betalas till FI på plusgiro 95 4017-0 eller bankgiro 5050-6922. Ange på betalningsavin vad betalningen avser. Dessutom tar
FI årligen ut en tillsynsavgift (www.fi.se).