Föreningslivets ordlista

Här förklaras ett antal ord som ofta används i föreningssammanhang. Listan är långt ifrån fullständig. En mer omfattande lista finns i Håkan Olanders, Föreningshandboken, Tidens förlag.

Absolut majoritet – mer än hälften av avgivna röster
Acklamation – omröstning med ja/nej-rop
Adjungerad tillfällig ledamot
Ajournera – avbryta sammanträdet
Ansvarsfrihet godkännande i efterhand av styrelsens verksamhet
Attestera – intyga, godkänna utbetalning
Balansräkning – sammanställning av tillgångar, skulder och eget kapital
Beslutsmässig – när en styrelse uppfyller stadgarnas krav för att fatta beslut
Beslutsprotokoll innehåller fattade beslut men ej diskussioner som förekommit
Besvär – överklagande i högre distans
Bokslut – ekonomisk sammanställning med balansräkning och resultaträkning
Bordlägga uppskjuta ett beslut till senare tillfälle
Budget – plan för beräknade inkomster och utgifter
Dagordning – förteckning över vad som ska förekomma vid sammanträdet, även tider för pauser, måltider etc anges i dagordning till skillnad från föredragningslista
Debitera – påföra som skuld
Delegera – överlåta rätten till någon att utreda eller besluta i något ärende
Enhälligt – val som alla röstande är ense om
Enkel majoritet – mer än hälften av rösterna Firmatecknare behörig att underteckna i föreningens namn
Fullmakt – befogenhet, t ex skriftligt intyg för rätt att göra bankuttag
Fyllnadsval – val av ersättare för den som lämnat ett uppdrag
Föredragande person som redogör för ett ärende
Föredragningslista – förteckning över vad som ska behandlas vid sammanträdet
Förtroendevalda – av väljare utsedda personer, t ex styrelseledamot
Handläggare – ansvarig t ex tjänsteman för visst område
Hearing – utfrågning
Ideell förening – omfattas inte av lagen om ekonomiska föreningar
Ideologi – grundläggande värderingar, samhällsåskådning
Interimsstyrelse – styrelse tillsatt för kort mellantid, t ex vid föreningsbildning
Justera – godkänna protokoll
Konstituera – fördela uppdrag inom styrelsen
Kontrolluppgift – inkomstuppgift
Kredit – tillgångssidan i bokföring
Kvalificerad – stor röstöversikt – oftast två tredjedelar majoritet
Lekman – person som inte är professionell
Mandat – uppdrag, befogenhet att t ex uttala sig i föreningens namn
Matrikel – medlemsförteckning
Motion – skriftligt förslag, t ex till årsmöte
Namnupprop – närvaroregistrering, t ex av röstberättigade
Netto – återstod sedan avdrag gjorts
Nominera – föreslå kandidater till ett uppdrag eller en post, t ex i styrelsen
Ordningsfråga – ärende som kan tas upp när som helst under ett sammanträde, t ex för att lämna sakupplysning eller anmärka på ordförandens sätt att leda mötet
Paragraf – del av lag, protokoll eller avtal
Stadgar – regler, ”föreningens lag”
Streck – avslutar talarlistan för att debatten inte ska fortgå i obegränsad tid
Suppleant ersättare för ordinarie ledamot
Utanordna – utbetala, beordra utbetalning
Utslagsröst – ordförandes rätt att fälla avgörande vid lika röstetal i omröstning
Valberedning – en grupp personer som fått i uppgift att föreslå kandidater till poster och uppdrag
Verifiera – intyga
Vetorätt – möjlighet att stoppa förslag oberoende av majoritetsförhållande
Vidimera – intyga
Votering – Rösträkning, kan ske öppet genom handuppräckning omröstning – eller slutet med röstsedlar
Yrka – föreslå
Årsberättelse – årsredogörelse från styrelse, verksamhetsberättelse
Återremiss – yrkande om att ett förslag återlämnas till en beredning för ytterligare behandling
Övriga frågor – punkt på föredragningslistan då nya frågor får tas upp