Stadgar för ideell förening

Här är ett exempel på hur stadgarna för en ideell förening kan se ut.

Stadgar för Busjöns intresseförening (ideell förening)

§ 1 Föreningens namn skall vara ”Busjöns intresseförening”.

§ 2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för byns utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

§ 3 Busjöns intresseförening vill överta Busjögården från stiftelsen Busjö Församlingshem för att äga, förvalta och skapa möjligheter för gemensamma aktiviteter.

§ 4 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 5 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för föreningens skulder.

§ 6 Medlemsavgift tas ut i form av en inträdesavgift på 50 kr per person eller 100 kr per familj. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlems-avgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

§ 7 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls i april. Kallelse till sammanträde skall utgå minst en vecka i förväg.

§ 8 Styrelsen består av minst sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet, första gången väljs tre ledamöter på ett år och övriga på två år.

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Suppleanterna närvar alltid vid styrelsemöte.

§ 9 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 10 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. För revision av det första verksamhetsåret utses ordinarie revisorer valda för Busjöns byamän.

§ 11 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.

§ 12 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 13 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till fast boende innevånare i Busjön för vidare förvaltning inom den ram som anges i paragraf 3.