Kategoriarkiv: Skapa en plan

Ställ om din gata

Studiematerialet Ställ om din gata är ett material från Studiefrämjandet, som är till för vänner och grannar som vill träffas och samtala kring hur den individuella och vardagsnära omställningen kan se ut. Materialet har gjorts i samarbete med Göteborgs Stads satsning #Greenhack och med inspiration från det internationella materialet Transition Streets (från Transition Network), och är ett inspirationsmaterial för människor som vill få ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Materialet är uppdelat i sex vardagsnära områden tid&fritid, konsumtion&avfall, energi, transporter, kemikalier och mat. Ett förslag till upplägg är att man träffas sex gånger hemma hos varandra och äter mat ihop och diskuterar frågorna. 
 
För att få studiematerialet och starta en cirkel kontakta: goteborgsjuharad@studieframjandet.se
 
 

Backspegeln

Inlärningen förstärks genom att man innan man påbörjar något nytt, får tillfälle till att reflektera över det som hände dagen innan eller förra gången man sågs. Här är ett exempel på hur man kan genomföra en backspegel som gör det enklare att komma vidare.

Att återkomma till saker som man gjort eller pratat om tidigare gör det även möjligt för deltagarna att enskilt, och kanske i samtal med andra, reflektera/ analysera och hittat aspekter på vad som gjorts och sagts som man vill ta upp i hela gruppen.

Låt ordet gå runt bland deltagarna. Var och en ”äger” sin egen tid. Kommentera inte, värdera inte. Begränsa tiden till några minuter per deltagare. Någon tar tiden så att det blir den tid som bestämts. Värdera inte, fråga inte – lyssna bara

När
När man är halvvägs in i framtagandet av en exempelvis en plan.

Hur lång tid
Beroende omfattningen av hur många ni men från 5-15 minuter till en halvtimme.

Resultat
Gruppen får fundera igenom en extra gång, och får en bild av vad de andra i gruppen tänker.

Bruttofloskellista

Detta är ett roligt sätt att granska exempelvis en projektdokument eller en utvecklingsplan. Börja med att ta fram dokumentet som innehåller verksamhetens mål. Gå sedan igenom alla mål ett i taget och se om målet är mätbart och går att förverkliga. Alla mål som exempelvis går ut på att förbättra världen eller att höja livskvaliteten, dvs. sådant som kan klassas som floskel stryks. På detta sätt kommer enbart mål som går att förverkliga att lämnas kvar.

När
I slutet av projektskrivande eller i slutskedet av framtagandet av en utvecklingsplan.

Hur lång tid
Beroende omfattningen av dokumentet men från 5-15 minuter till en halvtimme.

Resultat
Ett dokument med mål som går att uppnå och som är realistiska.

landsbygd 2.0

Landsbygd 2.0

Landsbygd 2.0 är en metod för samtal kring lokal utveckling.I Landsbygd 2.0 kommer vi lyfta fram idéer för lokal utveckling genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar.

Materialet finns att beställa från Hela Sverige ska leva, men går även att ladda ner. Materialet består av 9 kort, 1 duk och en processledarmanual. Här kan du ladda ned materialet till metoden.

När?
Som uppstarten av ett gemensamt arbete

Hur lång tid?
ca 2,5 – 3 timmar

Resultat
Varje grupp får fram en gemensam plan för bygden som man kan arbeta vidare med.

För hur många?
Max 8/grupp och nästan hur många grupper som helst.

Styrkebaserad utveckling (Appreciative Inquiry)

Metoden frångår problemanalys för att istället analysera den positiva kärnan hos det som ska förändras och utgår från denna för att finna nya lösningar. Styrkebaserad utveckling kan utföras på många olika sätt. Vilket man väljer beror på gruppens specifika behov och önskemål, men alla tillvägagångssätt ska bygga på de fyra nyckelfaserna.

Nyckelfaserna
Upptäckt (Discover) Här identifieras och undersöks nutida styrkor i organisationen eller bygden – vad är bra just nu?
Dröm (Dream) Här presenteras förhoppningar och visioner om framtiden.
Design (Design) En kollektiv design eller plan för att göra verklighet av visionerna tas fram. Förverkligande (Destiny) Designen förverkligas genom aktiviteter och förändringar för ett bestående resultat av hög kvalitet.

Utifrån nyckelfaserna kan diskussionsfrågor utformas, antingen av deltagarna själva eller av den som förbereder mötet. I anslutning till nyckelfaserna bör ämnet i fråga, det ni vill förändra, skrivas ner. Styrkebaserad utveckling går, som nämnt ovan, att utföra på flera olika sätt, både i större grupper och mellan enstaka personer. Ett exempel på ett utförande är att använda sig av den positiva intervjun.

Intervjun hålls mellan två personer som turas om att ställa frågor till varandra. Frågorna ska belysa positiva upplevelser och organisationen eller samhället i sin bästa form och kan utformas på detta sätt:
– Beskriv en höjdpunkt du upplevt i din organisation/community/samhälle då du var som mest engagerad och driftig.
– Vad låg bakom denna upplevelse? Hur drivs organisationen/communityt/samhället när sådana höjdpunkter uppnås?
– Beskriv vad du värderar högst hos dig själv, ditt arbete och din organisation/community/samhälle.
– Beskriv din drömorganisation/community/samhälle om tio år. Hur ser det ut? Vad är annorlunda? Hur har du bidragit till att det blivit på detta sätt?

Svaren på frågorna kan sedan presenteras i en större grupp och utgöra underlag för vidare utvecklingsarbete.

När
När gruppen önskar arbeta med förändring genom en process som fokuserar på det positiva och där lyssnandet är viktigt.
Hur lång tid
Genomförandet kan sträcka sig mellan några timmar och flera månader. Metoden kan också bli en del av den dagliga verksamheten.
Resultat
Resultaten efter AI spänner ofta över flera områden. Under processen utvecklas inte bara utvecklingsämnet i fråga, utan också de personer som ingår i processen.
För hur många
20 till 2000
Referens
Holman, Peggy, Devane, Tom & Cady, Steven (red.) (2007). The change handbook: the definitive resource on today’s best methods for engaging whole systems. 2. ed. rev. and expanded San Francisco: Berrett-Koehler

Swotanalys

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats och är en analys av er grupps styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som kommer från omvärlden. Den kan jämföras med en mer avancerad lista över för- och nackdelar. Styrkor och svagheter är alltså sådant som du/ni kan påverka. Möjligheter och hot kommer från omvärlden och kan mycket sällan påverkas. En svårighet i metoden brukar vara att skilja mellan exempelvis svagheter och hot. Vilka kommer utifrån och vilka kan vi påverka?

Metoden är mycket vanlig och används för att identifiera socioekonomiska faktorer som påverkar utvecklingen och resultatet fungerar som underlag för att fatta välgrundade beslut i sin verksamhet. Analysen kan göras på hela verksamheten, eller endast på en särskild avdelning eller händelse. Ofta börjar swotanalysen med en brainstorming.

Om en swotanalys görs är det viktigt att se över resultatet för att sedan implementera det i sin organisation. I många organisationer produceras swotanalyser, eftersom de är så vanliga, utan att resultaten egentligen tas om hand. Tänk på att glädjas åt styrkorna, utveckla svagheterna. Var medveten om hoten och använd möjligheterna.

När?
Swotanalysen görs i början av en interaktiv planeringsprocess och kan även användas under arbetets gång för att se om läget har förändrats.

Hur lång tid?
Att genomföra en swotanalys kan göras på en timme eller under flera möten. Det beror på hur stor er organisation är och hur djup analys ni vill och behöver göra. En swotanalys är samtidigt ett levande dokument som behöver uppdateras.

Resultat
En välgrundad nulägesanalys av hur era förutsättningar ser ut.

För hur många
En swotanalys passar för de flesta grupper.

Processledning
Det är bra med en processledare, men ni kan också göra swotanalysen själva med hjälp av beskrivningen som finns här.

Mer information kan vi hämta på nätet, exempelvis via ALMI:
http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/