Etikettarkiv: förening

Avancerad mindmapping

För att stimulera kreativitet och hjälpa deltagare att minnas det som sagts och vara aktiva kan avancerad mindmapping vara till hjälp. Under tiden som samtal pågår får någon eller några deltagare i uppgift att skissa ner det som sägs, både med hjälp av bilder, ord och symboler. Man kan välja mellan att använda den kreativa mind mappen som vägledning i frågan eller att komplettera den med skriftliga anteckningar.

När
När man önskar engagera fler sinnen under planeringsmöten och när mötet ska stimulera både kreativitet och minne.

Hur lång tid
Görs fortlöpande under mötet.

För hur många
Kan både göras i mindre grupper eller på ett stort papper framför en större församling. Viktigt är att samtliga deltagare kan se vad som finns på pappret.

Barriärbrytaren

Barriärbrytaren
Barriärbrytaren

Barriärbrytaren används för att planera inför start av projekt och för att följa upp under pågående projektarbete. Metoden tar en till fyra timmar att genomföra och passar för en eller flera parallella gruppen med 6-8 deltagare. Resultatet är en överenskommelse om konkreta handlingar för projektets förverkligande.En processledare som är oberoende i förhållande till projektet är att rekommendera vid genomförandet av metoden.

Barriärbrytaren är ett verktyg för projektplanering. Systematiskt beaktar deltagarna de olika hinder som kan uppkomma för att uppnå syftet med projektet. Därutöver tittar man också på vilka handlingar som behövs för att lösa problemen. I slutet av denna övning gör grupperna en tidsplan för sitt projekt för de kommande tre månaderna. Här jobbar gruppen med vilka konkreta handlingar som deltagarna i gruppen skall praktisera för att nå sina mål. Till sist gör gruppen en tidslinje med konkreta uppdrag och rollfördelning.

Ekonomisk förening

Kooperativa företag kan drivas i olika företagsformer. Ekonomisk förening är ofta lämpligast eftersom lagstiftningen är anpassad till det demokratiska ägandet. Ekonomisk förening är också ett sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos de som är närmast berörda.

En ekonomisk förening ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna kan delta i verksamheten som konsumenter eller andra förbrukare som leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att utnyttja föreningens tjänster. En ekonomisk förening bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer. De ska ta beslutet att bilda föreningen, anta stadgar, välja en styrelse samt en eller flera revisorer. När man bildar en ekonomisk förening måste den registreras hos Bolagsverket. Föreningen får också rättskapacitet i och med registreringen. Rättskapacitet innebär bland annat att föreningen kan vara part inför domstol samt att den får olika rättigheter och skyldigheter. En ekonomisk förening är bokföringsskyldig och måste i vissa
fall betala arbetsgivaravgifter. Medlemmarna i en registrerad ekonomisk förening är inte personligt betalningsansvariga för föreningens skulder utöver insatsen. (Källa: Handbok i lokal finansiering, www.skatteverket.se)

Finn finansiering

Att hitta finansiering som möjliggör för en att genomföra sina idéer tar ibland en betydande tid av projektet som helhet. Slup.se – Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi tittade 2005 på lösningar för den sociala ekonomin när det gäller ekonomi, kredit och finansiering. Gruppen gjorde en kartläggning av de möjligheter som finns.

Skriften ger tips om hur man kan undersöka de lokala förutsättningarna för finansiering – och de verksamhetsformer som passar bra för den sociala ekonomin.

Detta material är tänkt som en första vägledning till hur ni som vill starta ekonomisk verksamhet tillsammans kan tänka kring finansiering. Finansiering är ett stort problem för alla grupper som vill förverkliga sina idéer, eftersom man ofta inte är insatt i finansieringsfrågorna och har svårt att få rådgivning.

Slup.se består av ett brett partnerskap där länsstyrelsen, kommuner, organisationer, företag och den sociala ekonomins aktörer i Stockholms län samarbetar kring tre olika teman: Utbildning, stödtjänster och social redovisning. Syftet har varit att finna nya modeller till förbättring inom områden som finansiering, ledarskapsutveckling, upphandling, social redovisning, integration och lokalt utvecklingsarbete. Arbetet utmynnade i en hemsida med stödtjänster för den sociala ekonomin.

När
När man behöver pengar eller en organisationsform för att genomföra sin idé.

Hur lång tid
Flera möten – några veckor. Passar bra som studiecirkel.

Resultat
En analys av vilka möjligheter som finns.

Ideell förening

En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. Den ideella föreningen uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den har bildats av minst tre personer, antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång samt tillsatt styrelse. En juridisk person har rättskapacitet,  vilket innebär att den kan ha tillgångar och skulder samt ingå avtal och vara part inför domstolar och myndigheter. En ideell förening är bokföringsskyldig om dess tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor eller om föreningen bedriver näringsverksamhet. Enskilda medlemmar har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra
förpliktelser. En företrädare för föreningen, vanligtvis en styrelseledamot, kan dock i vissa fall bli betalningsansvarig för föreningens skatter och avgifter. (Källa: www.skatteverket.se)

Läs mer om ideella föreningar på
– www.forening.se
– stadgar för stadgar för en ideell förening.
föreningslivets ordlista

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser, skogsområden m.m. som bildats genom lantmäteriförrättning för att tillgodose behov av t.ex. garage som finns hos flera fastighetsägare i ett område. En fastighets del i samfälligheten uttrycks i ett andelstal som bestäms i samband med att samfälligheten bildas. Den som äger fastighet med andel i en samfällighet brukar kallas för delägare i samfälligheten. En samfällighetsförening ska registreras av Lantmäteriet. (Källa www.skatteverket.se och www.lantmateriet.se)

Studiecirkel

Lokalt utvecklingsarbete passar ofta bra att göra i form av en studiecirkel. Alla studieförbund kan hjälpa er med detta, ni väljer själva vilket studieförbund ni vill samarbeta med.

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en mindre grupp människor som tillsammans studerar ett ämne, eller fördjupar sig i ett gemensamt intresse. Cirkeln är en rolig och effektiv studieform, där gruppen tillsammans med cirkelledaren planerar studierna. Tillsammans väljer man studiematerial, vad man ska fördjupa sig i och vad man ska göra mellan sammankomsterna.

Förutsättningar som gäller är att det skall vara en liten grupp om minst tre personer, inklusive ledare. En cirkel pågår under minst tre sammankomster, dock minst nio studietimmar. Gruppen skall ha ett mål med sina studier och avsluta sin cirkel med en enkel utvärdering, över vad man uppnått med sin verksamhet.

Hur går det till?
Ofta pågår studiecirkeln några månader, men den kan vara både kortare och längre. Man brukar träffas en gång i veckan, dag- eller kvällstid, men det är även möjligt att träffas oftare eller mer sällan. Vad som skall göras mellan träffarna beslutar gruppen gemensamt. Var och ens bidrag för cirkeln framåt.

Hur startar jag en studiecirkel?
Du tar kontakt med ett av de nio studieförbund som finns så hjälper de dig att komma i gång. Vilket studieförbund du väljer kan bero på vilka rörelser som står bakom förbundet eller vilket förbund som är bäst på just det ni valt att jobba med.

Läs mer på Folkbildningsförbundets sida: www.studieforbunden.se